Obchodné podmienky

Identifikácia predávajúceho

Internetový obchod na stránke www.lumima.sk prevádzkuje a zároveň predávajúcim je:
Ing. Michal Fabo
Sídlo: Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
IČO: 51 403 838
DIČ: 1121738233
Mobil: 0911 910 628
Email: mch.fabo@gmail.com
Registrácia: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, č. živn. reg.: 310-9482
(ďalej len "predávajúci")

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Objednaním tovaru uvedeného na internetovej stránke www.lumima.sk  (ďalej ako „internetová stránka“) vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre internetový obchod (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“) v znení platnom ku dňu odoslania objednávky predávajúcemu. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Zaslaním objednávky kupujúci pristupuje k VOP a zaväzuje sa  riadiť sa nimi.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.lumima.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.lumima.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Platobné a dodacie podmienky

1. Cena tovaru s DPH je uvedená pri každej položke na internetovej stránke. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.

2. Akciové ceny tovaru sú uvedené na internetovej stránke. Platnosť takýchto akciových cien je obmedzená do vypredania zásob takéhoto akciového tovaru alebo počas trvania doby uvedenej pri takejto akciovej cene alebo iným spôsobom.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ceny tovarov uvedené na internetovej stránke.

4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ich cien uvedených na internetovej stránke až do dňa zverejnenia novej ponuky tovaru a/alebo nových cien na internetovej stránke. Kupujúcemu bude dodaný tovar za kúpnu cenu v čase vykonania objednávky.

5. Objednaný tovar ostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

6. V prípade uhrádzania na účet predávajúceho sa sumy považujú za uhradené predávajúcemu až momentom ich pripísania na účet predávajúceho.

7. Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým chce uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Kúpnu cenu je možné uhradiť vopred prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány shoptet pay (platba bankomatovou kartou) alebo vkladom na účet predávajúceho alebo na dobierku. V prípade, že si kupujúci zvolí úhradu kúpnej ceny vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu detaily týkajúce sa účtu, na ktorý je potrebné uhradiť kúpnu cenu. Pri úhrade na dobierku zašle predávajúci kupujúcemu tovar na ním zadanú adresu a kupujúci uhradí kúpnu cenu až pri preberaní tovaru, pričom k tejto cene bude pripočítané prepravné a + 1,2 € za dobierku.

8. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK4475000000004025473646, Vedený v ČSOB, a.s.,
  • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Shoptet pay,
  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru u prepravcu,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajne prevádzok Packeta (Zásielkovna).

 

DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

1. Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým mu má byť tovar doručený a miesto, na ktoré mu má byť tovar doručený. Tovar môže byť doručený prostredníctvom slovenskej pošty, Zásielkovne alebo kuriérskej služby . V prípade doručovania prostredníctvom slovenskej pošty, Zásielkovne alebo kuriéra bude kupujúcemu ku kúpnej cene účtované prepravné:

- do 69,00 EUR..............+3,50 EUR Slovenská pošta

- do 69,00 EUR............. +2,90 EUR Zásielkovňa, dodanie na odberné miesto "Z-Point"

- nad 69 EUR............... ZADARMO Slovenská pošta a Zásielkovňa Z-Point

- + 4 EUR Kuriér.

2. V prípade úhrady kúpnej ceny  prevodom na účet, predávajúceho je lehota na dodanie tovaru do 10 dní počínajúc dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3. V prípade doručenia tovaru na dobierku je lehota na dodanie tovaru do 10 dní počínajúc dňom potvrdenia prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim.

4. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty sú orientačné a predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie v doručovaní tovaru kupujúcemu oproti lehotám uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

 

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznač-ným vyhlásením, formulárom:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Komu : Ing. Michal Fabo, Husitská 1231/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dôvod**: ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

 

 * Nehodiace sa prečiarknite, **Nepovinné.

 

napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom na info@lumima.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru. Náklady vynaložené na služby sa nevracajú. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená do 14 dní po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

Náklady na dopravu tovaru k nám hradí zákazník. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nemôžeme akceptovať. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, predávajúci si môže uplatniť náhradu škody.

 

Reklamačný poriadok

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s návodom na používanie alebo účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej, či zanedbanej  údržby alebo nevhodného zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.

3. Vady zakúpeného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa musia u predávajúceho uplatniť najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

4. Kupujúci je povinný sa pri reklamovaní tovaru preukázať dokladom o kúpe alebo záručným listom. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol predložený kompletný a čistý. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie znečisteného tovaru alebo tovaru odporujúceho všeobecným hygienickým zvyklostiam.

5. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu sídla predávajúceho spolu s originálom dokladu o kúpe tovaru alebo záručným listom, ak mu bol s tovarom dodaný. Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru zaslaného mu na dobierku.

6. Reklamácie tovaru sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 a o svojich právach podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.

7.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v záručnej dobe aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

9. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

10. Svoje sťažnosti môže kupujúci uplatniť písomne na adrese miesta podnikania predávajúceho.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne
a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom
a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení
tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov,
okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Bližšie informácie nájdete: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke v deň odoslania objednávky od kupujúceho predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.